Dit is de HTML versie van de Flash website.
Om Flash websites te bekijken op iPad/iPhone, download de Puffin Web Browser.


Onze algemene voorwaarden kunt u zeker op voorhand even doornemen.

Ze worden op de achterkant van de bestelbon van uw reis gedrukt en zijn bindend. Onze voorwaarden zijn opgesteld volgens de normen van de geschillencommissie Reizen en werden door onze beroepsvereniging gecontroleerd. De voorwaarden zorgen dat alles vlotjes volgens het boekje kan verlopen bij onverwachte of onvoorziene situaties zoals annulatie of belangrijke wijzigingen.

ALGEMENE REISVOORWAARDEN september 2002

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het contract tot reisorganisatie zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het Kontrakt tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling. Onverminderd de bepalingen van het gemeen recht zijn op de kontrakten tot reisbemiddeling de specifieke bepalingen van bovenvermelde wet van toepassing.

Artikel 2: Promotie en aanbod

De reisorganisator en/of –bemiddelaar kan in uitzonderlijke gevallen genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen. Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.

Artikel 3: Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar

De reisorganisator en/of reisbemiddelaar zijn verplicht voor het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers mede te delen:

a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen;

b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulatie en/of bijstandsverzekering.

Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger

De reiziger moet aan de reisorganisator en/of –bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of –bemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Totstandkomen van het contract

1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar en/of –organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.

2. Het kontrakt tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.

Artikel 6: Prijs van de reis

1. De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing.

2. De in het kontrakt overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden herzien.

ARTIKEL 7: BETALING VAN DE REISSOM

1. De reiziger verklaart zich akkoord een voorschot van 30% van de totale reissom te betalen met een minimum van 100,00 per persoon. Het saldo wordt betaald ten laatste 20 dagen voor afreisdatum. Deze som wordt contant en ten kantore of door overschrijving betaald.

2. Boekt de reiziger minder dan 1 maand voor vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.

3. Bij niet-betaling binnen de gestelde termijnen is vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande in gebrekestelling, verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per maand van het factuurbedrag evenals een forfaitaire vergoeding van 10% van het faktuurbedrag met een maximum van 2000,00 Euro.

Artikel 8: Overdraagbaarheid van de boeking

1. De reiziger kan, voor de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het kontrakt tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig voor vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen, zodat de reisorganisator en/of -bemiddelaar alle nodige regelingen kunnen treffen.

2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9: Bijkomende kosten

Bijkomende kosten zoals annulatieverzekering, reisverzekering, bagageverzekering, leveringskosten, aanvraagkosten, gewijzigde wisselkoerskosten, gewijzigde vervoerskosten, gewijzigde kosten heffingen belastingen, ... zullen een meerprijs op voorgestelde reizen uitmaken.

Artikel 10: Wijziging door de reisorganisator voor de afreis

Indien, voor de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het kontrakt niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten.

Artikel 11: Verbreking door de reisorganisator voor afreis

Indien de reisorganisator, voor de aanvang van de reis, het kontrakt verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te kennen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen, ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het kontrakt betaalde bedragen.

Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het kontrakt betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.

2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.

3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13: Verbreking door de reiziger

De reiziger kan ten allen tijde het kontrakt geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het kontrakt verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding wordt forfaitair bepaald op eenmaal de prijs van de reis.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator

1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het kontrakt, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het kontrakt tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het kontrakt voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.

2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.

3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiskontrakt inbegrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.

4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiskontrakt voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot de reissom.

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn kontraktuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16: Klachtenregeling

Voor de afreis:

1. Klachten voor het reiskontrakt wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of -organisator.

Tijdens de reis:

2. Klachten tijdens de uitvoering van het kontrakt moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.

Na de reis:

3. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

BIJZONDERE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Bij het ten allen tijde geheel of gedeeltelijk verbreken van het contract door de reiziger, kan D TRAVEL BVBA een commissie-vergoeding eisen forfaitair bepaald op eenmaal de prijs van de reis.

Bij annulatie voor eigen groepsreizen zijn de annulatekosten vanaf 8 weken voor afreis evenveel als de prijs van de reis.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Ieper bevoegd.